Privacy Policy

Privacy Policy

Schoner Werken gaat zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens die u toevertrouwt in het kader van haar dienstverlening. Hieronder vertellen we u hoe.

Schoner Werken zal enkel persoonsgegevens verwerken die nodig zijn voor een adequate uitvoering van haar taken als onderneming. Meer in het bijzonder verwerkt Schoner Werken persoonsgegevens ten behoeve van 1) contactverzoeken, 2) het uitbrengen van aanbiedingen, 3) het verstrekken van offertes, 4) de uitvoering van overeenkomsten met u, 5) relatiebeheer en 6) het nakomen van wettelijke verplichtingen. Schoner Werken zal uw persoonsgegevens als verwerkingsverantwoordelijke en verwerker verwerken op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met onderstaande privacystatement en met het verzamelen en/of gebruiken van uw gegevens door Schoner Werken zoals hieronder omschreven.

Schoner Werken kan deze gegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van aanbiedingen van producten en diensten of om u in kennis te stellen van producten en diensten welke ten goede kunnen komen van u of uw bedrijf.

Passende technische en organisatorische maatregelen zullen door Schoner Werken worden genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen bekendmaking, vernietiging, aanpassing, beschadiging, verlies, diefstal of enige vorm van ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking.

Schoner Werken kan derden inschakelen bij de verwerking van persoonsgegevens, dienstverlening, klachtenafhandeling en serviceverlening. Het inschakelen van derden is ook mogelijk indien u daarvoor toestemming geeft of als dit uit een wettelijke verplichting voortvloeit.

Schoner Werken zal géén persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk is vereist, noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de uitoefening van openbaar gezag of tenzij de persoon van wie de gegevens worden verwerkt hier zelf expliciet schriftelijk toestemming voor heeft verleend. Schoner Werken eist van deze derden (bij de uitvoering van de taken) dat deze zich in dezelfde mate houden aan de wettelijke verplichtingen inzake de bescherming van persoonsgegevens.

 

Uw rechten

Aan u komen als persoon een aantal rechten uit hoofde van de privacywetgeving toe.

Het is namelijk mogelijk dat u ons om inzage in uw persoonsgegevens verzoekt. Ook kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verwijderen, te verbeteren of af te schermen als deze onjuist, onvolledig of overbodig zijn, of op enige andere wijze in strijd met de wet worden verwerkt.

Eveneens heeft u recht op de overdraagbaarheid van gegevens. Daarmee bedoelen wij dat u bij ons een verzoek indient om uw persoonsgegevens naar u of een door u aangewezen ontvanger/organisatie verzenden.

Uiteraard bewaart Schoner Werken uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor deze persoonsgegevens worden verzameld.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen binnen één maand op uw verzoek reageren, met daarbij het voorbehoud dat wij deze termijn met maximaal één maand kunnen verlengen.

 

Social Media en andere externe websites

Deze Privacy Policy heeft geen betrekking op externe websites dan wel social media. Schoner Werken zal te allen tijde de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy verwerken. Voor verdere informatie over hoe externe websites dan wel social media omgaan met uw persoonsgegevens verwijst Schoner Werken naar de Privacy Policy van de desbetreffende site.

 

Cookies

Als u onze website bezoekt, dan kunnen wij tijdelijk informatie opslaan op uw computer in de vorm van een zogenaamde “cookie”. Meer informatie over ons cookiebeleid treft u aan in de cookie disclaimer.

   

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via:

 

Schoner Werken B.V.

  • P: Moesdijk 12F | 6004 AX Weert
  • E: info@Schonerwerken.nl
  • T: +31 (0)495-535037

 

Schoner Werken beoogt om uiterlijk binnen één maand na uw vraag of opmerking inhoudelijk daarop te reageren.

Schoner Werken behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy naar eigen inzicht te wijzigen, dan wel te verwijderen. Indien Schoner Werken wijzigingen doorvoert, zullen deze kenbaar worden gemaakt via onze website.

 

Deze versie is geldig vanaf 1 april 2021 en is de eerste versie.